پرده پنجره بیرونی:

پرده پنجره بیرونی ایجاد کننده یک محیط مطلوب و مناسب در مقابل نور و گرما بوده و به صورت مدرن از به هدر رفتن انرژی از بخشهای  ضعیف ساختمان مانند دربها یا پنجره ها  جلو گیری میکند.

این پرده تامین کننده سایه به روش مدرن می باشد.که کامل کننده نمای ساختمانهای اداری  و موجب درخشندگیساختمان های مسکونی می باشد.

 

مزایا حاصل از این پرده :

1-      محافظت از تابش نور خورشید و حرارت آن به داخل ساختمان

2-    حفاظت مناسب و موثر از حریم خصوصی

3-     کاهش ایجاد گرما در داخل ساختمان

4-      ایجاد نمای مناسب و زیبا در ساختمان